Privacyverklaring

Lima Healthcare, gevestigd aan Corkstraat 46 3047 AC Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Corkstraat 46 3047 AC Rotterdam

010 – 236 17 06

info@limahealthcare.nl

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de activiteiten via de website) van
Lima Healthcare. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Als je een dienst van ons afneemt, een zakelijke relatie met ons hebt, uit interesse onze website bezoekt
of reageert op onze sociale media-uitingen, dan hebben wij bepaalde gegevens van je nodig. Over de
verwerking van jouw gegevens willen we transparant zijn, vandaar dit Privacy Statement.

Lima Healthcare gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) na.

In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt
worden, hoe je jouw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn. Onder
verwerken wordt onder andere verstaan: verzamelen, wijzigen, verwijderen en opslaan.

In onze cookieverklaring lees je van welke cookies gebruik wordt gemaakt op onze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lima Healthcare verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam- Geslacht- Geboortedatum- Adresgegevens- Telefoonnummer- E-mailadres- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@limahealthcare.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lima Healthcare verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren- Om goederen en diensten bij u af te leveren- Lima Healthcare verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lima Healthcare neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lima Healthcare) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lima Healthcare bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor sommige persoonsgegevens geldt een wettelijke
bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lima Healthcare deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lima Healthcare gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u
andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
info@limahealthcare.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Lima Healthcare zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Lima Healthcare wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lima Healthcare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@limahealthcare.nl